Author Details

کشاورز بخشایش, محمد, پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

  • Vol 8, No 2 (2006) - Geotechnical Earthquake Engineering
    مقایسه ارزیابی پتانسیل روانگرایی با روشهای مقاومت نفوذ استاندارد و اندازه‌گیری سرعت موج برشی در جنوب تهران
    Abstract  Untitled